IMPORTANT NEWS गुजरात गौण सेवा सेवा पसन्दगी मंडल - MKSHUKLA... : ALL EXAM PREPERATION

JOB IS HERE

GYANZALAK ONLINESTUDYLATEST UPDATES

EDUCATION

Thursday, 6 April 2017

IMPORTANT NEWS गुजरात गौण सेवा सेवा पसन्दगी मंडल

IMPORTANT NEWS गुजरात गौण सेवा  सेवा पसन्दगी मंडल
गांधीनगर द्वारा जूनियर उद्योग निरक्षक ,वायरमैन ,जूनियर टेक्निकल असिटेंट ,मेकैनिक , जूनियर अस्सीस्टेन्ट ,उद्योग निरक्षक वर्ग -३ अन्वय प्रथम तबकानी MCQ नी पद्धति नी परीक्षा गांधीनगर खाते  तारीख  १६-४-२०१७ थी ६-५ २०१७ मा लेवामा आवसे.
उपरोक्त दरेक परीक्षा ना कॉल लेटर ननी माहिती मंडल नी साइट पर मुक्वा मा आवसे।
गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंड़ल कॉल लैटर सुचना

वधु  विगत माटे click here

No comments:

Post a Comment

if you like sher with your friend

RECENT NEWS