Todays Gujarat rojagar samachar - MKSHUKLA.: OJAS BHARTI INFO

JOB IS HERE

Text Widget

GYANZALAK ONLINESTUDYLATEST UPDATES

EDUCATION

Friday, 29 December 2017

Todays Gujarat rojagar samachar

Gujarat rojagar samachar

गुजरात पसंदगी बोर्डद्धारा  आयोजित "नर्स","फ़ेमिली हेल्थ वर्कर","असिस्टंट स्टोरकीपर ","कंपाउडर", "तलाटी "," सीनयरक्लर्क","जूनियरक्लर्क ", "विस्तरणअधिकारी ", "आदिजाती विकासअधिकारी ",आकड़ामदनिश ","संसोधनमदनिश ",म्युनिसिपलसेनेटरी इंस्पेक्टर ", "ग्राम सेवक ",अधिक मदानिश(बेलाग )", "फिल्डऑफिसर","साउंडसिस्टम पेनल ओपरेटर","अधिक मदनिश(सामान्य )", 

→tat 2017exam prepretionclick here
  • शिक्षक भर्तीजाहेरात माटे क्लिक हियर 
  • कोईपण माहिती ने  मेलवी सरल  बानी mkshukla .कॉम 
  • केटलो व्याज दर मा केटलो खटाडो थयो जोवा अहि क्लीक करो 
  • आज नी रोजगार लक्षी माहिती मेल्वो मात्र १ क्लिक हियर 
  • शैक्षणिक ाहिति माटे click here
  • शु तमे टाट परीक्षा आपवाना छो तो अभयसक्रम जुओ -click here

→tat 2 papersolutionclick here

"हेडक्लर्क", नी भरतीना  परीक्षा  फॉर्मनी  जानकारी,कोललेटर ,रिजल्ट नीजानकारी आ साईट माअपडेट करिये छिए. पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा लेवामा आवतीपरीक्षा कॉन्स्टेबल,ASI ,PSI  वगेरेपरीक्षा  .... वन संरक्षक जेल सिपाई`गुजरात सेकंडरी भर्तीबोर्ड टाट सेकेंडरी अने हायर सेकंडरी ,विध्यासहायक -धोरण   ६ थी८ , १ थी ५ LIC ,गुजरात राज्य परिवहननिगम नी  परीक्षा - "डिपो मनेजर ",  "जुनियर क्लर्क ",ट्राफिक इन्सपैक्टर,हर्ड क्लर्कहाई कोर्ट क्लर्क ,पीयून ,हेडक्लर्क श्रम अने  रोजगार  गृह विभाग मा  उपरोक्तविभाग आवनारी भर्तीपरीक्षा ने ध्यानमाराखी ने ,गुजरातीसाहित्य,गुजरातीव्याकरण, कंप्यूटर ,भारतनु बधारण,गुजरातनो इतिहास,गुजरातनी भुगोल,तेमज भारतनी तमाममाहिती ,सामान्यज्ञान प्रश्नों तैयारकरवामां आवे छे। 
Rojagrsamachar 29/12/17

No comments:

Post a Comment

if you like sher with your friend

my new you tube video

RECENT NEWS